CNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG

Tel: 84-76-931000 -Fax: 84-76-932009 - Email: clfish@vnn.vn

 

 

KẾ HOẠCH KIỂM SOT CHẤT LƯỢNG NƯỚC

 

M số ti liệu : CL SSOP

Ngy ban hnh : 02/05/2007

Lần ban hnh : 01

Số tu chỉnh : 01

Số trang : 1/2

 

KẾ HOẠCH LẤY MẪU

 

Tần suất (Thng)

Đơn vị kiểm tra

Ghi ch

Tại Cng Ty

NAFIQAVED

VI SINH

VI SNH

THẨM TRA

VI SINH

HO L

VI SINH

HO L

 

1

S5, S6, S17, S26, S40, S50, V1,V13, Đ vảy

 

 

 

 

 

2

S5, S7, S18, S27, S41, S51, V2,V14, V24, Đ vảy

S5, S22, S36, Đ vảy

S1, S2, S5, S16

 

 

 

3

S5, S11, S19, S28, S42, S52, V3,V15, V25, Đ vảy

 

 

 

 

 

4

S5, S8, S20, S29, S43, S53, V4,V16, V26, Đ vảy

 

 

 

 

 

5

S5, S14, S21, S30, S44, S54, V5,V17, , Đ vảy

S5, S13, S52, Đ vảy

S1, S2, S5, S41

 

 

 

6

S5, S15, S22, S31, S45, S55, S66,V6, , V23, Đ vảy

 

 

 

 

 

7

S5, S12, S32, S46, S56, S63, S72,V7, V18, Đ vảy

 

 

 

 

 

8

S5, S13, S24, S33,S47, S57, S69, V8, V19,  Đ vảy

S5, S20, S40, Đ vảy

S1, S2, S5, S23

 

 

 

9

S5, S9, S34, S48, S58, S65, S70, V9, V20,  Đ vảy

 

 

S1, S5, S14, S37

S1, S2, S5, S43

 

10

S5, S35, S49, S51, S59, S67, S71, V10, V21,  Đ vảy

 

 

 

 

 

11

S5, S23, S36, S38, S60, S62, S68, V11, V22,  Đ vảy

S5, S6, S59, Đ vảy

S1, S2, S5, S62

 

 

 

12

S5, S10, S25, S37, S39, S61, S64, V12,V24  Đ vảy

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi Ch:

-       Vi S1 vi đầu nguồn.

-       Vi S2 vi nước sau bể chứa (1).

-       Vi S3 vi nước sau hệ thống lọc th, lm mềm, lọc tinh 10m.

-       Vi S4 vi nước sau bể chứa (2).

-       Vi S5 vi nước sau hệ thống đn cực tm (Vi nước đầu nguồn vo phn xưởng sản xuất).

-       S Vi nước phục vụ trong qu trnh sản xuất (S1- S72).

-       V Vi nước phục vụ vệ sinh (V1- V26).

                                            

                                             Ngy 28/04/2007

                                                                                                         Người ph duyệt