CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG

Tel: 84-76-931000 - Email: clfish@vnn.vn

 

HACCP

Cá Tra Và Cá Basa Fillet Đông Lạnh

Mă số tài liệu : CL – HACCP

Ngày ban hành : 02/05/2007

Lần ban hành : 01

Số tu chỉnh : 01

Số trang : 1/1

 

SỬA LỖI KỊP THỜI 

I/. YÊU CẦU :

            Nhà sản xuất phải sửa lỗi ngay khi phát hiện thấy các điều kiện và thao tác không đạt yêu cầu.

 

II/. CHỦ TRƯƠNG CỦA  CÔNG TY :

            Chủ trương của Công Ty là tuân thủ qui phạm vệ sinh chuẩn đă được thiết lập. Mọi vi phạm phải được nhóm HACCP ghi nhận và có biện pháp xử lư kịp thời. Trường hợp vi phạm ở mức độ nghiêm trọng phải được báo cáo cho Ban Giám Đốc Công Ty có biết. Ban Giám Đốc Công Ty có trách nhiệm sửa lỗi không được chậm trễ.

LƯU GIỮ HỒ SƠ 

I/. YÊU CẦU :

            Mỗi nhà sản xuất phải lưu giữ các hồ sơ ghi chép về hoạt động giám sát và sửa lỗi. Các hồ sơ ghi chép đó phải đáp ứng các qui định của cơ quan có thẩm quyền.

 

II/. CHỦ TRƯƠNG CỦA CÔNG TY:

            Các hồ sơ ghi chép về hoạt động giám sát và sửa lỗi phải được lưu giữ tại Công Ty và giao cho người có thẩm quyền phụ trách. Các hồ sơ này phải được lưu giữ riêng trong thư mục lưu trữ hồ sơ với thời gian là 2 năm theo các qui định của cơ quan có thẩm quyền.

 

                                                                                                                                                Ngày 28/ 04/2007

                                                                                                                                              Người phê duyệt