CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN                                          CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CỬU LONG AN GIANG                                                                           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                          ***                                                                                                               *****

           Số :  02/ QĐ. QLCL                                                                           An Giang, ngày 28  tháng 04  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Của Giám Đốc CÔNG TY TNHH XNK THUỶ SẢN CỬU LONG AN GIANG

 

(V/v ban hành chương tŕnh QLCL theo HACCP cho mặt hàng Cá Tra - Cá Basa fillet đông lạnh) 

 

Căn cứ vào quyết định 01/ QĐ. QLCL kư ngày 01 tháng 06 năm 2007  về việc thành lập đội HACCP của Công Ty Cổ Phần XNK Thuỷ Sản

Cửu Long An Giang.

Xét đề nghị của Đội trưởng đội HACCP.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều I : Ban hành kèm theo quyết định này là chương tŕnh quản lư chất lượng theo HACCP cho mặt hàng Cá Tra - Cá Basa fillet đông lạnh đông lạnh.

 

Điều II : Đội HACCP chịu trách nhiệm triển khai, giám sát trên thực tế theo nội dung đă phê duyệt.

 

Điều III:  Đội HACCP và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kư.

 

                                                                 Công Ty Cổ Phần XNK TS Cửu Long An Giang

                                                                                                  GIÁM ĐỐC                                     

 Nơi nhận :

-          Pḥng KCS

-          Đội HACCP

-          Lưu Hồ sơ HACCP