CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN                                    CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CỬU LONG AN GIANG                                                                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                         ***                                                                                                            *****

             Số :  01/ QĐ. QLCL                                                                   An Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH 

Của Giám Đốc CÔNG TY TNHH XNK THUỶ SẢN CỬU LONG AN GIANG

(V/v thành lập đội HACCP trong Công Ty)

 

Căn cứ vào giấy phép kinh doanh số 5203000065 của Công Ty Cổ Phần XNK Thuỷ Sản Cửu Long An Giang do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư An Giang cấp.

 

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Công Ty về việc áp dụng chương tŕnh quản lư chất lượng theo tiêu chuẩn ngành thủy sản 28TCN 129, 28TCN 130, 28 TCN 117 của Bộ Thủy Sản và điều kiện của các nước nhập khẩu về mặt hàng thuỷ sản đông lạnh.    

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều I : Thành lập đội HACCP của Công Ty Cổ Phần XNK Thuỷ Sản Cửu Long An Giang.

 

Điều II : Danh sách các thành viên trong đội HACCP, chức danh, trách nhiệm theo phụ lục đính kèm.

 

Điều III: Các thành viên trong đội HACCP và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kư.                             

                                                                                                                       Công Ty Cổ Phần XNK TS Cửu Long An Giang 

                                                                                                                                              GIÁM ĐỐC  

 Nơi nhận :

-         Pḥng KCS

-         Đội HACCP

-          Lưu Hồ sơ HACCP