CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG/

CUULONG FISH JOINT STOCK COMPANY (CL - FISH CORP)

Tel: 84-76-931000 - Fax: 84-76-932009- Email: clfish@vnn.vn

BIỂU MẪU THEO DƠI CÔNG ĐOẠN RỬA SẢN PHẨM TÁI CHẾ /FOLLOW WASHING STEPS REPROCESS PRODUCT FORM

Mă số tài liệu:/Document code: CL–GMP-BM 05B

Ngày ban hành/Effective date : 02/05/2007

Lần ban hành/Effective time : 02

Số tu chỉnh/Correc no : 00

Số trang/Page number : 1/1

 

Tên sản phẩm/ Name of product:                                                                                                                                     Ngày/ Date :            

 

Mă số NL/

Material code

T. điểm

 kiểm tra/

Check-ing moment

Hồ/ Lake  4

Hồ/ Lake  5

Hồ / Lake  6

(Nước sạch)

Tần suất thay nước/

 Changing water fruently :

(Y/N)

 

Thao  tác rửa/ Rinsing action

(Y/N)

Hành động       sửa chữa/ Corrective action

Ghi chú/

Note

Chlorine

2- 10 ppm

Nhiệt độ

(0C)

Chlorine

2- 10 ppm

Nhiệt độ

(0C)

Nhiệt độ

(0C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Người kiểm soát/ Supervisor                                                                                                                     

Ngày/ Date: …………………………

Người thẩm tra/ Verified by