CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG/

CUULONG FISH JOINT STOCK COMPANY (CL - FISH CORP)

Tel: 84-76-931000 - Fax: 84-76-932009- Email: clfish@vnn.vn

BIỂU MẪU THEO DƠI CÁC CÔNG ĐOẠN RỬA BÁN THÀNH PHẨM /FOLLOW WASHING STEPS SEMI-PRODUCT FORM

Mă số tài liệu:/Document code: CL–GMP-BM 05

Ngày ban hành/Effective date : 02/05/2007

Lần ban hành/Effective time : 02

Số tu chỉnh/Correc no : 00

Số trang/Page number : 1/1

 

     

      Tên sản phẩm/ Name of product: …………………………

… Ngày/ Date: ……………………………………     

 

Mă số NL/

Material code

Thời điểm

kiểm tra/

Checking moment

T0 £ 8 0 C

Tần suất thay nước/

 Changing water fruently : (Y/N)

Thao tác rửa/ Rinsing action

(Y/N)

Hành động sửa chữa/ Corrective action

Ghi chú/ Note

Hồ 1 / Lake 1

Hồ 2/

Lake 2

Hổ 3/

Lake 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Ngày/ Date: …………………………………….

              Người kiểm soát/ Supervisor                                                                   Người thẩm tra/ Verified by