CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG/

CUULONG FISH JOINT STOCK COMPANY (CL - FISH CORP)

Tel: 84-76-931000 - Fax: 84-76-932009- Email: clfish@vnn.vn

 

BIỂU MẪU KIỂM TRA VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU/FORM CHECKING  TRANSPORT RAW MATERIAL  

 

Mă số tài liệu:/Document code: CL–GMP-BM 01A

Ngày ban hành/Effective date : 02/05/2007

Lần ban hành/Effective time : 02

Số tu chỉnh/Correc no : 00

Số trang/Page number : 1/1

 

Chủ nguyên liệu/ Supplier:……………………………………………………………………………..

- Đạt yêu cầu kháng sinh/                          *               - Tên nguyên liệu/  Name of raw material :……………………………….

    Meet antiboitic requirements                                 - Phương tiện vận chuyển/  Transport means:…………………….

- Có tờ cam kết / Guarantee  leter            *              - Số lượng/ Quantity: ………………………………….                  

- Có tờ khai xuất xứ thuỷ sản nuôi/          *               - Kích thướt b́nh quân/ Average size: ………………………………………

 Declaration of harrvesting area

 

Thời điểm/

Moment

Ngày/

 Date

Giờ/ Time

 

Địa điểm/

Location

T́nh trạng cá/  Situation fish

Ghi chú/

Note

Chất lượng cá/ Quality fish

Màu sắc/ Colour

Số lượng hao hụt/ Loss of quantity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Ngày/ Date: ………………………………

Người vận chuyển/ Transporter                                                                 Người thẩm tra/ Verified by