CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG/

CUULONG FISH JOINT STOCK COMPANY (CL - FISH CORP)

Tel: 84-76-931000 - Fax: 84-76-932009- Email: clfish@vnn.vn

 

BÁO CÁO THEO DƠI QUAY THUỐC

FOLLOW TURN CHEMICAL

Mă số tài liệu:/Document code: CL–GMP-BM 05A

Ngày ban hành/Effective date : 02/05/2007

Lần ban hành/Effective time : 02

Số tu chỉnh/Correc no : 00

Số trang/Page number : 1/1

 

 

sản xuất/:Material code……………………                                                                   Ngày sản xuất/ Product Date:……. /  ……../………….. 

Tần suất kiểm tra / Short for:…………………..                                                                 Bộ phận/Department:…………………………………………..

 

 

 

Thời điểm kiểm tra

/Checking moment

 

Trước  quay/ Before turning

Trạng thái cá sau quay

/ State of fishes after turning

Tốc độ máy quay/ Speed of mixer

 (ṿng /phút)

Hành động sửa chửa/ Corrective action

Ghi chú

Tên

hoá  chất-phụ gia/

Name of chemical

    Khối lượng

thuốc (Đ/K/

Quantity(Y/N)

Nhiệt độ dung dịch (0C)/ Temperature of solution

Thời gian quay (phút/mẽ)/

Times( Minutes)

Bóng

( Đ/K)

/Shadow

( Y/N)

Không Tưa

( Đ/K)

Not  thrush

(Y/N)

 

Nhiệt độ BTP/

Temperature of semifinished product

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Ngày/ Date……/……/……..

             Người kiểm soát/ Inspector:                                                                                                        Người thẩm tra/Verified by