CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG/

CUULONG FISH JOINT STOCK COMPANY (CL - FISH CORP)

Tel: 84-76-931000 - Fax: 84-76-932009- Email: clfish@vnn.vn

BÁO CÁO THEO DƠI CÔNG ĐOẠN CHỜ ĐÔNG/ FOLLOW PRE-FROZEN  STEP PREPORT

Mă số tài liệu:/Document code: CL–GMP-BM 07

Ngày ban hành/Effective date : 02/05/2007

Lần ban hành/Effective time : 02

Số tu chỉnh/Correc no : 00

Số trang/Page number : 1/2

 

 

Tên sản phẩm/ Name of product : ………………………………………………                   Ngày/ Date : ………………………………………………

 

                           Theo dơi nhiệt độ kho chờ đông/ Follow Temperature of freezing room

Thời điểm kiểm tra/

Checking moment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Theo dơi BTP xuất nhập kho chờ đông/ Semi-product in-out freezing room

Mă số NL/

Material code

Mặt hàng/

Product

Tủ đông/ Freezer

 

Bắt đầu chờ đông/

Start pre-frozen

Cách sắp xếp BTP/

Classifying semi-product

(Y/N)

 

Kết thúc chờ đông/

Finish pre-frozen

Nhiệt độ  kho chờ đông

Temp. of pre-frozener(0C)

Hành động sửa chữa/

Corrective action

 

Ghi chú/

Note

Người kiểm soát/

Verification

Thời gian/ Time

 

To SP/ Tem. of

product

 

Số lượng

 (Kgs)

 

 

Thời gian/

Time

To sp /

Tem. of product

Khối lượng/

Weight

(Kgs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          Ngày/ Date:……………………………………

                             Người kiểm soát/ Supervisor                                                                                Người thẩm tra/ Verified by