CNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG/

CUULONG FISH JOINT STOCK COMPANY (CL - FISH CORP)

Tel: 84-76-931000 - Fax: 84-76-932009- Email: clfish@vnn.vn

 

BO CO THEO DI CNG ĐOẠN CẤP ĐNG BAO GI/FOLLOW FROZEN PACKING STEP PREPORT

M số ti liệu:/Document code: CLGMP-BM 08

Ngy ban hnh/Effective date : 02/05/2007

Lần ban hnh/Effective time : 02

Số tu chỉnh/Correc no : 00

Số trang/Page number : 3/3

 

 Tn sản phẩm/ Name of product :                                    Ngy/ Date :

 

M số NL/

Material code

Tủ đng/

Freezer

 

cơ /Size

Số lượng/

(Kgs)

 

 

Thời gian cấp đng/

Frozen time

Thời điểm kiểm tra/ Checking moment

Nhiệt độ tủ đng/

Tem. of freezer (0C )

Nhiệt độ tm sản phẩm lc ra tủ (0C)

Thời gian bao gi/

Time packing

Nhiệt độ nước mạ băng/ Tem of glazing water

(0C )

Tỉ lệ mạ băng/ glazing rate

Hnh động sửa chữa/

Corrective action

Ghi ch/

Note

Bắt đầu/ Start

Kết thc/  Finish

Bắt đầu/ Start

Kết thc/  Finish

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Ngy/ Date:

 Người kiểm sot /Verification:                                                                                                  Người thẩm tra/ Verified by:

 

Giới hạn/ Limited :      -  Thời gian cấp đng/Frozen time: 3  giờ  (hours)       -  Thời gian bao gi /Packing time: 30 pht  (minutes)                                        

                                           -  Nhiệt độ tủ đng/ Tem. of  freezer :  - 350C              -  Nhiệt độ tt sản phẩm/ Center Tem. of  product : - 180C

                                           -  Nhiệt độ nước mạ băng/ Tem. of glazing water : - 10C 4 0 C