CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG/

CUULONG FISH JOINT STOCK COMPANY (CL - FISH CORP)

Tel: 84-76-931000 - Fax: 84-76-932009- Email: clfish@vnn.vn

 

CCP: BÁO CÁO KIỂM TRA TIẾP NHẬN NGUYÊN LIỆU/

RECEIVING RAW MATERIAL REPORT

 

Mă số tài liệu:/Document code: CL–GMP-BM01

Ngày ban hành/Effective date : 02/05/2007

Lần ban hành/Effective time : 02

Số tu chỉnh/Correc no : 00

Số trang/Page number : 1/1

 

Các hồ sơ cần thiết/ Needed document :                                                                                     Ngày/Date:…………………………………..........

                                                                                                                                    Tên sản phẩm/ Name of product…………………     

1. Tờ khai xuất xứ nguyên liệu/  Declaration of harvesting area:           

                                    Có/ Yes     ?                  Không / No      ? 

2. Tờ cam kết về thuốc kháng sinh/ Guarantee letter about antibiotic:     

                                    Có/ Yes      ?                 Không/ No       ?

3. Kết quả kiểm kháng sinh/ Results of antibiotic analysis:

                                     Đạt/ Yes    ?                 Không Đạt/ No    ?

           

Tên nguyên liệu/ Name of raw material

Mă số NL/ Lot no

Thời điểm tiếp nhận/ Time accept

Số lượng/

Quantity

(Kgs)

Cỡ hạng/

Grade

Đánh giá cảm quan NL/ Material sensory assessment

(Y/N)

Hành động sửa chữa/

Corrective action

Ghi chú/

Note

Bắt đầu/

Start

Kết thúc/

Finish

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ngày/ Date: ………………………….

Người kiểm soát/ Supervisor                                                                                                                                              Người thẩm tra/ Verified by