CNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG/

CUULONG FISH JOINT STOCK COMPANY (CL - FISH CORP)

Tel: 84-76-931000 - Fax: 84-76-932009- Email: clfish@vnn.vn

BO CO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THNH PHẨM/CHECKING QUALITY PRODUCT REPORT

M số ti liệu:/Document code: CLGMP-BM 09

Ngy ban hnh/Effective date : 02/05/2007

Lần ban hnh/Effective time : 02

Số tu chỉnh/Correc no : 00

Số trang/Page number : 1/1

 

 Tn sản phẩm/ Name of product :                           Ngy/ Date :  

 

Thời điểm kiểm tra/ Checking moment

M số NL/ Code of raw material

M l thnh phẩm/ Code of product

Mặt hng/ Product

Số lượng/ Quantity

(Kgs)

Cỡ/

Size

Trọng lượng/ Weight

T0C tt sản phẩm/ Center temperature of product

Chất lượng cảm quan/

Sensory quality

Tnh trạng bao b/

Packing state

(Y/N)

Gross

(Kgs)

Net

(Kgs)

Mu/ Colour

(Y/N)

Mi/

Odour

(Y/N)

Cơ cấu/

Structure

(Y/N)

Tạp chất/

Im-purities

(Y/N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận Xt/ Consider:   :

 

 

 

                                                                                                                                                                           Ngy/ Date: ..

                 Người kiểm sot/ Supervisor                                                                                                             Người thẩm tra/ Verified by