CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG/

CUULONG FISH JOINT STOCK COMPANY (CL - FISH CORP)

Tel: 84-76-931000 - Fax: 84-76-932009- Email: clfish@vnn.vn

BÁO CÁO THEO DƠI CÔNG ĐOẠN CHẾ BIẾN 2 /FOLLOW PROCESSING STEP 2  PREPORT

Mă số tài liệu:/Document code: CL–GMP-BM 06

Ngày ban hành/Effective date : 02/05/2007

Lần ban hành/Effective time : 02

Số tu chỉnh/Correc no : 00

Số trang/Page number : 1/2

 

Tên sản phẩm/ Name of product : …………………………………                         Ngày/ Date : ……………………………………….

 

Theo dơi nhiệt độ BTP/ Temperature of semi-product

Công đoạn/ Step

Phân cỡ lên khuôn/ Tray-sizing

Xếp khuôn/ Arranging in tray

T. điểm kiểm tra/ Checking moment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mă số NL/ Code of raw material

Thời gian chế biến/ Processing time

Số lượng/ Quantity

(Kgs)

Chất lượng cảm quan/ Sensory quality

Loại, Cỡ/

Grade, size

(Y/N)

Trọng lượng/

Weight

 (Kg/khuôn)

Hành động sửa chữa/

Corrective action

Ghi chú/

Note

Màu/

Color  (Y/N)

 Mùi/

 Odour (Y/N)

Cơ cấu/

Structure (Y/N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Ngày/ Date: …………………………………………………….

                             Người kiểm soát/ Supervisor                                                                Người thẩm tra/ Verified by