CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG

Tel: 84-76-931000 - Fax: 84-76-932009 - Email: clfish@vnn.vn

 

QUI PHẠM SẢN XUẤT - GMP

Cá Tra Và Cá Basa Fillet Đông Lạnh

Mă số tài liệu : CL – GMP

Ngày ban hành : 02/05/2007

Lần ban hành : 01

Số tu chỉnh : 02

Số trang : 29/30

  

GMP 13: BẢO QUẢN

1. QUI TR̀NH :

Sản phẩm sau khi bao gói được cho vào kho bảo quản ngay, nhiệt độ bảo quản phải duy tŕ trong khoảng : -20 ± 20C.

 2. GIẢI THÍCH :

Duy tŕ nhiệt độ đông lạnh, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

3. CÁC THỦ TỤC CẦN TUÂN THỦ :

- Công nhân phải làm vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ bảo hộ lao động trước khi tiếp xúc với sản phẩm (tuân thủ theo SSOP 4, SSOP 5).

- Trước khi xây tụ hàng trong kho : nhóm kho phải chuẩn bị xe vận chuyển, kho cần bảo quản. Thống kê kho phải báo số lượng hàng đóng gói, chủng loại hàng đóng gói, chiều cao kho, vị trí cần xây tụ, thời điểm xuất hàng để có chế độ xây tụ thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bốc dỡ hàng sau này.

- Sản phẩm sau khi bao gói phải được đưa vào kho bảo quản ngay, không để ngoài kho quá 15 phút.

- Định kỳ kho bảo quản phải được thu dọn ngăn nắp thứ tự theo chủng loại hàng hóa và đúng với yêu cầu kỹ thuật trong kho bảo quản.

- Sản phẩm sau khi bao gói cẩn thận được đưa vào kho bảo quản, nhóm kho phải được xây tụ theo sự chỉ dẫn của QC hoặc Thủ kho thành phẩm.

- Sản phẩm xếp cách tường 0,3m.

- Sản phẩm xếp cách nền 0,15m; cách trần 0,5m.

- Đường đi lại trong kho lạnh 0,5m.

- Không được kê thang lên thùng hàng, hàng hóa không được chất sát cửa kho.

- Phải xếp sao cho có thứ tự ngăn nắp, theo kích cỡ chủng loại để việc bốc dỡ hàng được thuận tiện, tạo thuận lợi cho việc kiểm tra và đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh của kho bảo quản.

- Hàng đóng thùng tạm phải được xây riêng và ghi rơ kư hiệu ngoài thùng dễ nhận biết.

- Chỉ cho phép những người có trách nhiệm mới được vào kho. Khi vào kho phải có ít nhất hai người.

4. GIÁM SÁT VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM :

- Ban điều hành sản xuất chịu trách nhiệm phân công, kiểm soát việc thực hiện qui phạm này.

- Đội Trưởng, Ca trưởng, Thủ kho thành phẩm, công nhân kho, công nhân thành phẩm có trách nhiệm làm đúng theo qui phạm này.

- Pḥng kỹ thuật có trách nhiệm báo cáo t́nh trạng nhiệt độ kho, t́nh trạng hoạt động của thiết bị cho Ban điều hành sản xuất hoặc Ban Giám Đốc Công Ty.

- Nhân viên vận hành hệ thống lạnh, QC phụ trách công đoạn thành phẩm và Thủ kho thành phẩm có trách nhiệm theo dơi giám sát việc thực hiện qui phạm này: kiểm tra, theo dơi  nhiệt độ kho bảo quản, t́nh trạng vệ sinh của kho, kiểm tra việc sắp xếp hợp lư hàng trong kho bảo quản.

5. HÀNH ĐỘNG SỬA CHỮA :

- Người trực kho có trách nhiệm báo cáo t́nh trạng nhiệt độ kho, nếu thấy nhiệt độ không đạt yêu cầu (-20 ± 20C) th́ phải báo cho Tổ cơ điện vận hành máy khắc phục ngay.

6. THẨM TRA :

Hồ sơ ghi chép việc thực hiện qui phạm này phải được Đội trưởng Đội HACCP hoặc Trưởng, Phó Ban điều hành sản xuất (thành viên Đội HACCP) thẩm tra hàng tuần.

7. HỒ SƠ LƯU TRỮ :

Tất cả hồ sơ có liên quan đến việc thực hiện qui phạm này đă được thẩm tra phải được lưu trữ trong bộ hồ sơ GMP của xí nghiệp ít nhất 02 năm.

                                                                                           Ngày 28 / 04 / 2007

                                                                                              Người phê duyệt

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Xuân Hải